Profesionalni svedok Sinđa „otkrio“ i oružje u Jajincima

© REUTERS / Stevo VasiljevicCrnogorska policija - hapšenje tokom izbornog dana
Crnogorska policija - hapšenje tokom izbornog dana - Sputnik Srbija
Pratite nasTelegramOdyssey
Osum­nji­če­ni za te­ro­ri­zam u Cr­noj Go­ri Alek­san­dar Sin­đe­lić, zva­ni Sin­đa, pre­ma saznanjima „Da­na“, do­bro­volj­no se ja­vio is­tražnim or­ga­ni­ma Sr­bi­je da sa­op­šti po­dat­ke o slu­ča­ju „Ja­jin­ci“ i pra­će­nju pre­mi­je­ra Alek­san­dra Vu­či­ća

Pre ne­go što se do­bro­volj­no pre­dao Tu­ži­la­štvu Cr­ne Go­re, on je u Be­o­gra­du dao iz­ja­vu o svo­jim sa­zna­nji­ma ve­za­nim za taj slu­čaj.

Crnogorska policija privodi osumnjičene za planiranje napada na dan izbora - Sputnik Srbija
„Terorista“ Sinđelić u istražnom zatvoru u Spužu?

Osim što je pri­stao da se na­go­di sa cr­no­gor­skim spe­ci­jal­nim tu­ži­o­cem Mi­li­vo­jem Kat­ni­ćem, Sin­đe­lić je iz­ra­zio sprem­nost da srpskim pravosudnim organima da po­dat­ke o to­me ko je i ka­da pra­tio pre­mi­je­ra Sr­bi­je.

Sin­đe­lić je is­tra­ži­te­lji­ma u Be­o­gra­du dao iz­ja­vu o pra­će­nju Alek­san­dra Vu­či­ća i nje­go­ve po­ro­di­ce ne­po­sred­no pre do­bro­volj­ne pre­da­je cr­no­gor­skim is­tra­žnim or­ga­ni­ma.

In­te­re­sant­no je da Sin­đe­lić u slu­ča­ju is­tra­ge u Sr­bi­ji ni­je ni za­šti­će­ni sve­dok ni sve­dok-sa­rad­nik, već se i ta­mo do­bro­volj­no pri­ja­vio, kao i u Cr­noj Go­ri.

Po­ku­ša­li smo da stu­pi­mo u kon­takt sa mi­ni­strom unu­tra­šnjih po­slo­va Sr­bi­je Ne­boj­šom Ste­fa­no­vi­ćem ka­ko bi nam ob­ja­snio Sin­đe­li­će­vu ulo­gu u tom slu­ča­ju, ali on ni­je od­go­va­rao na po­zi­ve „Da­na“.

„No­vo­sti“ su ob­ja­vi­le da je sve­dok A.S. is­pri­čao is­tra­žnim or­ga­ni­ma ko su lju­di ko­ji su u du­žem vre­men­skom pe­ri­o­du osma­tra­li sta­no­ve srp­skog pre­mi­je­ra i nje­go­vog bra­ta An­dre­ja Vu­či­ća na No­vom Be­o­gra­du. Na­vod­no, po­li­graf je po­tvr­dio da A.S. go­vo­ri isti­nu.

Crnogorska policija - hapšenje - ilustracija - Sputnik Srbija
Misterija „Sinđelić“ — a šta kaže bivša žena

„Pre­ma na­šim do­bro oba­ve­šte­nim iz­vo­ri­ma, on je is­pri­čao da se ista eki­pa ras­pi­ti­va­la o kre­ta­nju i na­vi­ka­ma pred­sed­ni­ka Vla­de i čla­no­va nje­go­ve po­ro­di­ce. Iden­ti­tet tih lju­di je po­znat oba­ve­štaj­ci­ma i u to­ku je po­tra­ga za nji­ma, a sum­nja se da su po­sle pro­na­la­že­nja ’re­no me­ga­na‘ pu­nog oruž­ja u ga­ra­ži na No­vom Be­o­gra­du na­pu­sti­li Sr­bi­ju“, pi­šu „No­vo­sti“.

Mi­ni­star unu­tra­šnjih po­slo­va Ne­boj­ša Ste­fa­no­vić iz­ja­vio je ra­ni­je da je MUP do­šao do no­vih sa­zna­nja ko­ja uka­zu­ju oda­kle je mo­glo da bu­de pre­ba­če­no oruž­je pro­na­đe­no u bli­zi­ni po­ro­dič­ne ku­će pre­mi­je­ra Vu­či­ća u Ja­jin­ci­ma i na No­vom Be­o­gra­du.

„Do­šli smo do ozbilj­nih za­klju­ča­ka ko­ji uka­zu­ju na ne­što što mi mi­sli­mo da mo­že da bu­de je­dan od pra­va­ca ko­ji smo ra­ni­je eli­mi­ni­sa­li, da je oruž­je osta­vlje­no tu da ga ne­ko pro­na­đe. Si­tu­a­ci­ja u ve­zi sa ce­lim slu­ča­jem ni­je na­iv­na“, ka­zao je Ste­fa­no­vić.

On je do­dao da se MUP ne ogla­ša­va jer je u to­ku ozbilj­na is­tra­ga.

„Ho­će­mo da jav­no­sti pre­zen­tu­je­mo ko­na­čan re­zul­tat i na­da­mo se da će­mo pri­ve­sti od­go­vor­ne oso­be. Ve­ru­jem da pra­vac u ko­me sa­da ide is­tra­ga mo­že da bu­de isti­na“, re­kao je Ste­fa­no­vić.

„No­vo­sti“ pi­šu da su iz Hr­vat­ske i Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne sti­gli pr­vi po­da­ci o oruž­ju pro­na­đe­nom  u Ja­jin­ci­ma.

Crnogorska policija privodi osumnjičene za planiranje napada na dan izbora - Sputnik Srbija
„Terorista“ Sinđelić u istražnom zatvoru u Spužu?

„Na­šim slu­žba­ma do­sta­vlje­ni su do­pi­si u ko­ji­ma se na­vo­di ko je ’za­du­ži­vao‘ rat­nu opre­mu ko­ja je pro­na­đe­na u Ja­jin­ci­ma. Za ne­ke ko­ma­de na­o­ru­ža­nja ni­je bi­lo mo­gu­će da se utvr­di po­re­klo jer su iz­bri­sa­ni se­rij­ski bro­je­vi, a za po­je­di­ne se sma­tra da su ukra­de­ni iz voj­nih skla­di­šta. Ta­ko­đe, bez­bed­nja­ci su do sa­da uze­li iz­ja­ve i DNK uzor­ke oko 200 oso­ba za ko­je je pre­ko ba­znih sta­ni­ca mo­bil­ne te­le­fo­ni­je utvr­đe­no da su bi­le u Ja­jin­ci­ma u da­ni­ma pre pro­na­la­že­nja pa­kle­nog to­va­ra“, ob­ja­vi­le su „No­vo­sti“.

Do­bro­volj­na Pre­da­ja

Alek­san­dar Sin­đe­lić je pro­šle ne­de­lje, pod još ne­raz­ja­šnje­nim okol­no­sti­ma, sti­gao u Cr­nu Go­ru, gde se sum­nji­či za te­ro­ri­zam u po­ku­ša­ju. Pre­ma do­stup­nim in­for­ma­ci­ja­ma, on se do­bro­volj­no pre­dao, a spe­ku­li­še se da je u Pod­go­ri­cu sti­gao vla­di­nim avi­o­nom. Tre­nut­no pre­go­vo­ri­ma sa spe­ci­jal­nim tu­ži­o­cem Mi­li­vo­jem Kat­ni­ćem da pri­zna kri­vi­cu za de­lo ko­je mu se sta­vlja na te­ret.

 

Izvor: IN4S

Sve vesti
0
Da biste učestvovali u diskusiji
izvršite autorizaciju ili registraciju
loader
Ćaskanje
Zagolovok otkrыvaemogo materiala