Politika privatnosti

Federalno državno unitarno preduzeće “Međunarodna informaciona agencija “Rossiya segodnya” (u daljem tekstu: Agencija, mi, naš, naši) sa sedištem na adresi: Rusija, 119021, Moskva, Zubovski Bulevar br. 4, zgrada 1,2,3, pridaje veliki značaj zaštiti Vaše privatnosti i bezbednosti Vaših ličnih podataka.
Politika privatnosti je razvijena u skladu sa odredbama normativnih pravnih akata Ruske Federacije u oblasti zaštite ličnih podataka i međunarodnog prava, uključujući, ali ne ograničavajući se na: Federalni zakon Ruske Federacije br. 152-FZ od 27. jula 2006. godine „O ličnim podacima“, GDPR norme – Uredba br. 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta Evropske unije od 27. aprila 2016. godine „O zaštiti fizičkih lica u pogledu obrade ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i ukidanju Direktive 95/46/EC (Opšta uredba o zaštiti podataka).
Preduzimamo pravovremene mere za zaštitu Vaših ličnih podataka u skladu sa ovom Politikom privatnosti (u daljem tekstu Politika) i važećim zakonodavstvom i garantujemo da obrada i zaštita podataka o ličnosti ispunjava visoke međunarodne standarde.
Molimo Vas da pažljivo proučite Politiku kako biste razumeli u koje svrhe obrađujemo Vaše lične podatke, kao i na koji način možete da ostvarite prava u vezi sa Vašim ličnim podacima koje obrađuje Agencija.
Potrudili smo se da Politiku učinimo što je moguće lakšom za razumevanje.
Politika je odobrena u ruskoj verziji i ako je potrebno prevedena na strane jezike.
Ako imate bilo kakvih pitanja o našoj obradi vaših ličnih podataka i njihovoj zaštiti, sugestije za poboljšanje prezentacije Politike, kao i zahtev za odobrenu verziju, možete nam uputiti poruku na način naveden u odeljku 13. "Kontakti".
1. Oblast primene
Politika ima za cilj da vas obavesti o našim aktivnostima za prikupljanje i obradu vaših ličnih podataka kada koristite naš informacioni resurs (veb sajt, mobilnu aplikaciju), kao i kada obavljamo aktivnosti koje nisu u vezi sa korišćenjem informacionog resursa.
Procesi na koje se Politika primenjuje navedeni su u odeljku 5. "Obaveštenje o privatnosti".
Obratite pažnju da naš informacioni resurs (veb sajt, mobilna aplikacija) može da sadrži linkove ka resursima drugih provajdera usluga koje ne kontrolišemo i koji nisu obuhvaćeni Politikom.
Zahtevamo od naših partnera da pažljivo rukuju korisničkim podacima i radimo samo sa kompanijama sa dokazanom reputacijom.
2. Kategorije ličnih podataka koji se obrađuju
Ne obrađujemo vaše lične podatke koji se odnose na rasu, nacionalnost, političke stavove, verska ili filozofska uverenja, zdravstveno stanje, intimni život, biološke karakteristike, uz čiju pomoć moguće je utvrditi vašu ličnost.
Ne prikupljamo Vaše lične podatke namerno iz javno dostupnih izvora, osim ako je drugačije propisano važećim zakonom koji se odnosi na aktivnosti medija.
3. Kategorije subjekata ličnih podataka
Subjekti ličnih podataka su zaposleni u Agenciji i njenim predstavništvima, filijalama, dopisništvima, korisnici veb-sajtova, mobilnih aplikacija i usluga Agencije, partneri, klijenti, partneri Agencije i njihovi predstavnici, novinari, blogeri (fizička lica koja razvijaju lični veb-sajt, stranicu na društvenim mrežama, izdavačku platformu), predstavnici medija, učesnici na događajima koje Agencija održava, drugi subjekti ličnih podataka radi obezbeđivanja sprovođenja svrhe obrade ličnih podataka.
Svrhe obrade ličnih podataka navedene su u odeljku 5. "Obaveštenje o privatnosti".
Agencija obrađuje podatke o ličnosti punoletnih lica.
4. Prikupljanje ličnih podataka maloletnika
Naš informacioni resurs (sajt, mobilna aplikacija) nije namenjen za obradu ličnih podataka maloletnika, osim ako je to predviđeno važećim zakonom ili uz saglasnost roditelja ili lica koja ih zamenjuju.
Maloletnim licem se smatra lice koje nije navršilo 18 godina života, osim ako važećim zakonom nije drugačije određeno.
Ako imate razloga da smatrate da nam je vaše dete dostavilo svoje lične podatke, molimo vas da nas kontaktirate na način naveden u odeljku 13. "Kontakti".
5. Obaveštenje o privatnosti
5.1. Obrada ličnih podataka uz identifikaciju vaše ličnosti.
Informacioni resurs (sajt, mobilna aplikacija) Agencije obrađuje lične podatke kako bi Vas identifikovao kao pojedinca u cilju postizanja sledećih ciljeva:
5.1.1. Obezbeđivanje funkcionalnosti ličnog naloga na sajtu vesti.
Pod sajtom za vesti treba razumeti internet izdanje Agencije, čija je specijalnost prikupljanje i distribucija vesti ili novinskog materijala.
Svrha obrade ličnih podataka.
Pružanje mogućnosti da učestvujete u diskusijama o vestima, komentarišete vesti.
Lični podaci koji se obrađuju u navedenu svrhu.
Za prijavu na sajtu potrebno je da navedete: ime ili nadimak i adresu e-pošte.
Nakon kreiranja naloga, možete navesti dodatne informacije u svom ličnom nalogu: fotografiju, podatke o godinama; pol; datum rođenja; zemlja; Google ID, Apple ID, ID naloga društvenih medija. Dodatne informacije su opcione.
Ako ste naveli Google ID, Apple ID, ID naloga društvene mreže, tada će sajt obraditi informacije sa vašeg naloga društvene mreže: ime, prezime, fotografiju, datum rođenja, pol, E-poštu, pretplate.
Zakonski osnov za obradu ličnih podataka.
Vaš pristanak.
Rok čuvanja ličnih podataka.
Sve dok sami ne izbrišete svoj nalog ili dok ne zatražite povlačenje pristanka (brisanje podataka).
Procedura za povlačenje pristanka je navedena u tački 8.7. "Pravo na povlačenje pristanka".
Prenos ličnih podataka trećim licima.
Ako ste u podešavanjima ličnog naloga naveli svoj Google ID, Apple ID, ID naloga društvene mreže, onda se lični podaci prenose trećim licima, i to: Google LLC (Firebase, Google Analytics); Twitter Inc. (Twitter); "Vkontakte" DOO (Vkontakte), Apple Inc.
Prenos podataka trećim licima ne vrši se ako u podešavanjima vašeg ličnog naloga nema informacija o društvenim mrežama.
Prenos ličnih podataka trećim zemljama i međunarodnim organizacijama.
Ako u podešavanjima vašeg ličnog naloga postoje informacije o društvenoj mreži, obrada ličnih podataka se vrši na teritoriji Ruske Federacije, Sjedinjenih Država i drugih zemalja u kojim je prisutan provajder društvene mreže.
Ako u podešavanjima vašeg ličnog naloga nema informacija o društvenim mrežama, obrada ličnih podataka se vrši samo na teritoriji Ruske Federacije.
5.1.2. Obezbeđivanje funkcionalnosti ličnog naloga na medijskom sajtu.
Pod medijskim sajtom podrazumeva se informacioni resurs Agencije koji sadrži informacione proizvode u digitalnom formatu (fotografije, video, audio i sl.) koje je Agencija kreirala radi njihovog daljeg korišćenja i naknadne distribucije.
Svrha obrade ličnih podataka.
Davanje dozvole za pravo korišćenja fotografskog materijala, grafičkog, infografskog, audiovizuelnog materijala.
Lični podaci koji se obrađuju u navedenu svrhu.
Ime, prezime, adresa e-pošte, login, naziv kompanije, delatnost kompanije, grad, država, mesto rada, pozicija, poštanski broj, adresa, kontakt telefon.
Zakonski osnov za obradu ličnih podataka.
Ugovor (Ugovor o licenci).
Rok čuvanja ličnih podataka.
Do prestanka ugovora (ugovora o licenci).
Po prestanku ugovora, ugovor se prenosi u internu arhivu na čuvanje. Rok čuvanja ugovora utvrđuje se internom nomenklaturom predmeta u skladu sa zahtevima važećeg zakonodavstva.
Prenos ličnih podataka trećim licima.
Prenos ličnih podataka trećim licima se ne vrši.
Prenos ličnih podataka trećim zemljama i međunarodnim organizacijama.
Obrada ličnih podataka vrši se samo na teritoriji Ruske Federacije.
5.1.3. Pružanje organizaciji funkcionalnosti ličnog naloga na komercijalnom informacionom resursu.
Svrha obrade ličnih podataka.
Pružanje komercijalnih usluga.
Lični podaci koji se obrađuju u navedenu svrhu.
Email; organizacija; prijava; informacije o korišćenim izvorima vesti.
Zakonski osnov za obradu ličnih podataka.
Ugovor (Ugovor o licenci).
Rok čuvanja ličnih podataka.
Do prestanka ugovora (ugovora o licenci).
Po prestanku ugovora, ugovor se prenosi u internu arhivu na čuvanje. Rok čuvanja ugovora utvrđuje se internom nomenklaturom predmeta u skladu sa zahtevima važećeg zakonodavstva.
Prenos ličnih podataka trećim licima.
Prenos ličnih podataka trećim licima se ne vrši.
Prenos ličnih podataka trećim zemljama i međunarodnim organizacijama.
Obrada ličnih podataka vrši se samo na teritoriji Ruske Federacije.
5.1.4. Održavanje takmičenja ili drugih događaja.
Svrha obrade ličnih podataka.
Održavanje marketinških takmičenja i akcija.
Lični podaci koji se obrađuju u navedenu svrhu.
ID nalozi u društvenim mrežama, prezime, ime, ime po ocu, starost, država, podaci o kontaktima u internet mesindžerima i društvenim mrežama, kontakt telefoni, adresa e-pošte, fotografija, video.
Zakonski osnov za obradu ličnih podataka.
Pravila za učešće na takmičenju ili drugom događaju.
Rok čuvanja ličnih podataka.
Do kraja događaja.
Podaci o pobednicima se obrađuju pre dodele nagrada.
Prenos ličnih podataka trećim licima.
U slučaju angažovanja trećih lica za organizaciju događaja (partneri, spoljne platforme) ili dodelu nagrada (poštanske službe, kurirske službe ili partneri), lični podaci se prenose trećim licima.
Prilikom organizovanja svih faza takmičenja, uključujući i dodelu nagrada pobednicima, Agencija samostalno ne prenosi lične podatke trećim licima.
Prenos ličnih podataka trećim zemljama i međunarodnim organizacijama.
Pri angažovanju trećih lica za organizaciju događaja (partneri, spoljne platforme) ili uručenju nagrada (poštanske službe, kurirske službe ili partneri), lični podaci se obrađuju na teritoriji Ruske Federacije i zemlje u kojoj se treća lica nalaze.
Ako nema angažovanih trećih lica, obrada ličnih podataka se vrši samo na teritoriji Ruske Federacije.
5.1.5. Slanje biltena i obaveštenja putem e-pošte.
Svrha obrade ličnih podataka.
Slanje informacionih poruka.
Lični podaci koji se obrađuju u navedenu svrhu.
Prezime, ime; adresa e-pošte; adresa lokacije; informacije o klijentu e-pošte.
Zakonski osnov za obradu ličnih podataka.
Vaš pristanak.
Rok čuvanja ličnih podataka.
Do povlačenja Vašeg pristanka.
Procedura za povlačenje pristanka je navedena u tački 8.7. "Pravo na povlačenje pristanka".
Prenos ličnih podataka trećim licima.
The Rocket Science Group (Mailchimp); SendPulse Inc. (Sendpulse).
Prenos ličnih podataka trećim zemljama i međunarodnim organizacijama.
Obrada ličnih podataka se vrši na teritoriji Ruske Federacije, SAD, Nemačke i Litvanske Republike.
5.1.6. Obezbeđivanje mogućnosti povratnih informacija.
Svrha obrade ličnih podataka.
Obrada poruka (žalbe, sugestije) fizičkih lica ili predstavnika organizacije.
Lični podaci koji se obrađuju u navedenu svrhu.
Prezime, ime; mesto zaposlenja i funkcija; adresa; država; brojevi kontakt telefona; adresa e-pošte.
Zakonski osnov za obradu ličnih podataka.
Pružanje povratnih informacija za rešavanje Vašeg pitanja.
Rok čuvanja ličnih podataka.
Do rešenja Vašeg pitanja koje ste nam poslali u poruci.
Prenos ličnih podataka trećim licima.
Prenos ličnih podataka trećim licima se ne vrši.
Prenos ličnih podataka trećim zemljama i međunarodnim organizacijama.
Obrada ličnih podataka vrši se samo na teritoriji Ruske Federacije.
5.2. Obrada ličnih podataka bez identifikacije Vaše ličnosti.
Naš sajt automatski prikuplja informacije bez identifikacije Vas kao pojedinca, kako bi postigli sledeće ciljeve:
5.2.1. Analiza ponašanja korisnika informacionog resursa (veb sajtova i mobilnih aplikacija) korišćenjem internih analitičkih sistema.
Svrha obrade ličnih podataka.
Unapređenje rada sajta/mobilne aplikacije, obezbeđivanje sadržaja, prikazivanje najrelevantnijih novinskih materijala, prikazivanje ciljanog oglašavanja na sajtu/mobilnoj aplikaciji Agencije i u oglasnim mrežama.
Lični podaci koji se obrađuju u navedenu svrhu.
Kolačić, IP adresa, informacije o lokaciji, tip i verzija OS, tip i verzija pregledača, tip uređaja i rezolucija ekrana, izvor sa kojeg je korisnik došao na sajt, sa kojeg sajta ili preko kog oglasa, jezik OS i pregledača, aktivnost korisnika na Internetu.
Zakonski osnov za obradu ličnih podataka.
Zakonski interes.
Prilikom prikupljanja vaših podataka, vodimo se našim zakonskim interesom, jer drugi razlozi u ovom slučaju nisu primenljivi. Naše aktivnosti zavise od Vašeg interesovanja za ponuđeni sadržaj, pogodnosti njegovog korišćenja.
Analiza ponašanja korisnika na našem sajtu je uobičajena praksa za aktivnosti medija, s tim u vezi se oslanjamo na Vašu svest o tome. Potvrđujemo da analiza Vaših podataka, koja se vrši u cilju postizanja cilja koji smo naveli, ne utiče značajno na Vaša prava i slobode.
Rok čuvanja ličnih podataka.
Rok čuvanja zavisi od vrste kolačića.
Možete se upoznati sa opisom tipova kolačića koristeći odgovarajuće spoljne besplatne usluge, kao što su: https://www.hotcleaner.com/cookie-editor/.
Prenos ličnih podataka trećim licima.
Prenos ličnih podataka trećim licima se ne vrši.
Prenos ličnih podataka trećim zemljama i međunarodnim organizacijama.
Obrada ličnih podataka vrši se samo na teritoriji Ruske Federacije.
5.2.2. Analiza ponašanja korisnika informacionog resursa (veb sajtova i mobilnih aplikacija) korišćenjem resursa trećih strana.
Svrha obrade ličnih podataka.
Unapređenje rada sajta/mobilne aplikacije, pružanje sadržaja, prikazivanje najrelevantnijih vesti, prikazivanje ciljanih oglasa.
Lični podaci koji se obrađuju u navedenu svrhu.
Kolačić, IP adresa, informacije o lokaciji, tip i verzija OS, tip i verzija pregledača, tip uređaja i rezolucija ekrana, izvor sa kojeg je korisnik došao na sajt, sa kojeg sajta ili preko kog oglasa, jezik OS i pregledača, aktivnost korisnika na Internetu.
Zakonski osnov za obradu ličnih podataka.
Vaš pristanak.
Rok čuvanja ličnih podataka.
1) Do isteka roka trajanja kolačića, u zavisnosti od njegovog tipa. Možete sami da saznate period skladištenja kolačića prema vrsti, koristeći odgovarajuće spoljne besplatne usluge, kao što su: https://www.hotcleaner.com/cookie-editor/.
2) Do povlačenja saglasnosti (odbijanje obrade). Procedura za povlačenje pristanka je navedena u tački 8.7. "Pravo na povlačenje pristanka".
Omogućavanje pristupa ličnim podacima trećim licima.
Da bi se postigao ovaj cilj, koristi se veza sa informacionim resursima trećih strana. Ovim servisima je data mogućnost prikupljanja Vaših ličnih podataka za potrebe analitike. U ovom slučaju, obrada Vaših ličnih podataka je regulisana Politikama privatnosti trećih strana.
Prenos ličnih podataka trećim zemljama i međunarodnim organizacijama.
Obrada ličnih podataka se vrši na teritoriji Ruske Federacije, SAD, Egipta i drugih zemalja u kojima su prisutne usluge trećih lica.
5.3. Obrada podataka u okviru delatnosti Agencije bez korišćenja informacionih resursa.
Obrađujemo Vaše lične podatke bez korišćenja informacionih resursa da bismo postigli sledeće ciljeve:
5.3.1. Akreditacija predstavnika medija, blogera za sopstveni događaj Agencije ili događaj koji organizuje Agencija.
Svrha obrade ličnih podataka.
Akreditacija predstavnika medija, blogera za sopstveni događaj Agencije ili događaj koji organizuje Agencija.
Lični podaci koji se obrađuju u navedenu svrhu.
Prezime, ime, ime po ocu; pol; državljanstvo; detalji identifikacionog dokumenta; fotografija; kopije stranica pasoša; mesto zaposlenja i radno mesto; kategorija i broj vize; adresa e-pošte; kontakt telefoni; svrha ulaska.
Zakonski osnov za obradu ličnih podataka.
Vaš pristanak.
Rok čuvanja ličnih podataka.
Za vreme trajanja akreditacije i u roku od godinu dana po isteku akreditacije.
Prenos ličnih podataka trećim licima.
Prenos ličnih podataka trećim licima vrši se ako su angažovani u procesu održavanja događaja Agencije.
Prenos ličnih podataka trećim zemljama i međunarodnim organizacijama.
Obrada ličnih podataka se vrši na teritoriji Ruske Federacije i zemlje održavanja događaja.
5.3.2. Poziv za događaj Agencije.
Svrha obrade ličnih podataka.
Organizacija događaja Agencije.
Lični podaci koji se obrađuju u navedenu svrhu.
Prezime, ime, ime po ocu; fotografija; mesto zaposlenja i radno mesto; adresa e-pošte; kontakt telefoni; informacije o naučnim titulama; informacije o biografiji; podaci o kontaktima u internet mesindžerima i društvenim mrežama.
Zakonski osnov za obradu ličnih podataka.
Vaš pristanak.
Rok čuvanja ličnih podataka.
Do kraja događaja.
Prenos ličnih podataka trećim licima.
Prenos ličnih podataka trećim licima vrši se ako su angažovani u procesu održavanja događaja Agencije.
Prenos ličnih podataka trećim zemljama i međunarodnim organizacijama.
Obrada ličnih podataka se vrši na teritoriji Ruske Federacije i zemlje održavanja događaja.
5.3.3. Obrada podataka predstavnika partnera, ugovarača i klijenata Agencije.
Svrha obrade ličnih podataka.
Zaključenje, izvršenje i raskid građanskopravnog ugovora; usaglašavanje ugovora sa drugom stranom.
Lični podaci koji se obrađuju u navedenu svrhu.
Prezime, ime, ime po ocu; mesto zaposlenja i radno mesto; adresa e-pošte; kontakt telefon.
Zakonski osnov za obradu ličnih podataka.
Radnje koje imaju za cilj zaključenje ugovora, kao i izvršenje ugovora (bilo koja vrsta ugovora).
Rok čuvanja ličnih podataka.
Do zaključenja ugovora, do prestanka ugovora.
Po prestanku ugovora, ugovor se prenosi u internu arhivu na čuvanje. Rok čuvanja ugovora utvrđuje se internom nomenklaturom predmeta u skladu sa zahtevima važećeg zakonodavstva.
Prenos ličnih podataka trećim licima.
Prenos ličnih podataka trećim licima se ne vrši.
Prenos ličnih podataka trećim zemljama i međunarodnim organizacijama.
Obrada ličnih podataka vrši se samo na teritoriji Ruske Federacije.
5.3.4. Izrada materijala u okviru delatnosti medija.
Svrha obrade ličnih podataka.
Obavljanje medijskih aktivnosti.
Lični podaci koji se obrađuju u navedenu svrhu.
Prezime, ime, ime po ocu; mesto zaposlenja i radno mesto; fotografija; audio snimak intervjua; video snimak intervjua ili govora; biografija; adresa E-pošte; kontakt telefon; informacije o kontaktima u internet mesindžerima i društvenim mrežama.
Zakonski osnov za obradu ličnih podataka.
Zakonski interes.
Prilikom prikupljanja Vaših podataka, vodimo se zakonskim interesom, jer drugi razlozi u ovom slučaju nisu primenljivi. Naše aktivnosti su zasnovane na brzom reagovanju na događaje u različitim sferama života društva i njihovom predstavljanju u vidu novinskih materijala. Prilikom kreiranja materijala u okviru delatnosti medija mogu se koristiti lični podaci i ti lični podaci postaju javno dostupni, ako se time ne krše prava i slobode fizičkog lica, a mi se oslanjamo na Vašu svest o tome.
Rok čuvanja ličnih podataka.
Trajno, u okviru obavljanja novinarske delatnosti medija.
Prenos ličnih podataka trećim licima.
Prenos ličnih podataka trećim licima se ne vrši.
Prenos ličnih podataka trećim zemljama i međunarodnim organizacijama.
Obrada ličnih podataka vrši se samo na teritoriji Ruske Federacije.
5.3.5. Slanje mailinga predstavnicima medija.
Svrha obrade ličnih podataka.
Slanje biltena.
Lični podaci koji se obrađuju u navedenu svrhu.
Prezime, ime, ime po ocu; radno mesto; kontakt telefon; adresa e-pošte; država.
Zakonski osnov za obradu ličnih podataka.
Vaš pristanak.
Rok čuvanja ličnih podataka.
Do povlačenja Vašeg pristanka.
Procedura za povlačenje pristanka je navedena u tački 8.7. "Pravo na povlačenje pristanka".
Prenos ličnih podataka trećim licima.
Prenos ličnih podataka trećim licima se ne vrši.
Prenos ličnih podataka trećim zemljama i međunarodnim organizacijama.
Obrada ličnih podataka vrši se samo na teritoriji Ruske Federacije.
6. Automatizovano donošenje individualnih odluka, uključujući profilisanje
Da bismo postigli naše ciljeve za koje obrađujemo Vaše lične podatke, ne donosimo automatizovane individualne odluke, uključujući profilisanje.
7. Brisanje ličnih podataka
Brisanje ličnih podataka se vrši po postizanju cilja obrade, po završetku roka njihovog čuvanja, pri povlačenju pristanka subjekta ličnih podataka ili pri raskidu ugovora, ako drugi uslovi nisu predviđeni važećim zakonodavstvom. Takođe, lični podaci podležu brisanju u slučaju otkrivanja njihove nezakonite obrade.
8. Vaša prava
8.1. Pravo na pristup informacijama o Vama.
Imate pravo da od nas dobijete informacije o postupku obrade Vaših ličnih podataka: svrhe obrade, kategorije, primaoci ili kategorije primalaca, uključujući one iz drugih zemalja ili međunarodnih organizacija, period čuvanja, uslovi za prekid obrade, izvor dobijanja ličnih podataka.
Imate pravo da od nas dobijete elektronsku kopiju u uobičajenom formatu Vaših podataka koje obrađujemo elektronski, ako je ovo pravo izričito predviđeno važećim zakonodavstvom.
8.2. Pravo da ispravite svoje lične podatke.
Ako su Vaši lični podaci netačni, nepotpuni ili zastareli, imate pravo da tražite da ih ispravimo bez odlaganja sa naše strane ili, gde je to prikladno, ispravite ih sami, na primer, u podešavanjima vašeg ličnog naloga.
Kada ispravimo Vaše lične podatke, obavestićemo vas o tome.
8.3. Pravo na brisanje Vaših ličnih podataka.
Imate pravo da tražite da izbrišemo Vaše lične podatke bez odlaganja sa naše strane ili, gde je to prikladno, izbrišete sami, na primer, u podešavanjima vašeg ličnog naloga.
Ako ne možemo da izbrišemo Vaše lične podatke, onda anonimizujemo Vaše lične podatke tako da se njihov vlasnik ne može identifikovati.
Nakon brisanja ili anonimizacije Vaših ličnih podataka, obavestićemo vas o tome.
8.4. Pravo na ograničavanje (blokiranje) obrade.
Imate pravo da tražite da ograničimo (blokiramo) obradu Vaših ličnih podataka. Možete da koristite ovo pravo samo u sledećim slučajevima:
1) osporavate tačnost Vaših ličnih podataka tokom perioda koji nam omogućava da proverimo tačnost ovih podataka;
2) obrada je nezakonita i protivite se brisanju vaših ličnih podataka i tražite da se ograniči njihovo korišćenje;
3) više nam nisu potrebni lični podaci za svrhe obrade, ali su Vam oni neophodni za uspostavljanje, ostvarivanje ili zaštitu pravnih zahteva;
4) protivite se obradi pre nego što potvrdite da su naši pravni razlozi veći od vaših.
Kada se uspostave ograničenja (blokiranje) za obradu Vaših ličnih podataka, zaustavljamo obradu sa naše strane, dok se blokiranje ne ukloni, ali ćemo čuvati Vaše lične podatke.
Možete ukloniti ograničenje (blokiranje) obrade Vaših ličnih podataka u bilo kom trenutku slanjem zahteva na način naveden u odeljku 13. "Kontakti".
8.5. Pravo na prenosivost podataka.
Imate pravo da dobijete svoje lične podatke u strukturiranom i mašinski čitljivom formatu, kao i pravo da prenesete ove podatke drugoj organizaciji.
Ovo pravo možete ostvariti kada se Vaši podaci obrađuju elektronski na osnovu Vašeg pristanka ili potpisanog ugovora, gde ste jedna od strana i ovo pravo je jasno definisano važećim zakonom i tehnički izvodljivo.
8.6. Pravo na prigovor.
Imate pravo da se protivite obradi Vaših ličnih podataka u bilo kom trenutku na osnovu Vašeg obrazloženog prigovora ako:
1) obavljamo poslove od javnog interesa ili službena ovlašćenja koja su nam data;
2) postoje zakonski interesi koje imamo mi ili treća strana, osim ako su ti interesi neophodni za zaštitu Vaših prava i sloboda.
Nećemo da obrađujemo Vaše lične podatke osim ako ne možemo da pokažemo ubedljive legitimne razloge za njihovu obradu.
Takođe možete u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu Vaših ličnih podataka u marketinške svrhe, uključujući profilisanje, ako je takav prigovor izričito predviđen važećim zakonom.
8.7. Pravo na povlačenje pristanka.
Ako se Vaši podaci obrađuju na osnovu Vašeg pristanka, imate pravo da ga povučete. Realizujemo funkcionalnost jednostavnog povlačenja pristanka:
1) povlačenje pristanka na biltene e-pošte.
Možete povući svoj pristanak na nekoliko načina:
a) klikom na link "Otkaži pretplatu", koji je uključen u svaku poslatu e-poruku;
b) slanjem povratnih informacija iz biltena e-pošte povratnim pismom;
v) isključivanjem biltena, gde je to prikladno, samostalno u podešavanjima Vašeg ličnog naloga.
2) povlačenje pristanka za obradu ličnih podataka u ličnom nalogu na sajtu.
Možete povući svoj pristanak na nekoliko načina:
a) brisanjem naloga u podešavanjima ličnog naloga sajta (link "Izbriši nalog" u odeljku "Podešavanja");
b) slanjem poruke na način naveden u odeljku 13. "Kontakti".
3) povlačenje saglasnosti za obradu kolačića (odbijanje obrade kolačića).
Možete da povučete svoj pristanak (odjavite se od obrade) tako što ćete onemogućiti kategorije obrade Vaših ličnih podataka koristeći podešavanja praćenja na sajtu ili prateći uputstva navedena u Politici kolačića i automatskog prijavljivanja. U zavisnosti od vrste kolačića, mogu da se automatski izbrišu nakon što zatvorite pregledač na Vašem uređaju. Ako automatsko brisanje nije predviđeno, obrada se zaustavlja nakon povlačenja Vašeg pristanka.
4) povlačenje pristanka za obradu ličnih podataka u svrhe koje nisu u vezi sa korišćenjem informacionih resursa.
Možete da povučete svoj pristanak slanjem poruke na način naveden u odeljku 13. "Kontakti".
8.8. Pravo na podnošenje žalbe nadzornom organu.
Imate pravo da podnesete žalbu nadležnom nadzornom organu u Vašoj zemlji ako sumnjate u to kako obrađujemo vaše podatke, štitimo i ostvarujemo Vaša prava.
Ako ste državljanin Ruske Federacije ili se nalazite na teritoriji Ruske Federacije, onda možete pogledati kontakte nadzornog organa na sajtu Roskomnadzora.
Ako ste državljanin Evropske unije ili se nalazite na teritoriji Evropske unije, kontakte nadzornog organa možete pronaći na sajtu Evropskog odbora za zaštitu podataka.
Ako ste državljanin države koja nije na listi zemalja članica Evropske unije ili se nalazite na teritoriji ove države, onda kontakte nadzornog organa možete pronaći na zvaničnom sajtu nadležnog organa te države.
8.9. Zahtev za dodatne informacije za identifikaciju subjekta podataka.
Ako informacije koje ste dali nisu dovoljne za ostvarivanje Vaših prava, možemo da tražimo od Vas dodatne informacije kako bismo pouzdano potvrdili Vaš identitet. Trudimo se da zahtevamo minimalnu potrebnu količinu dodatnih informacija. Ako ne date dodatne informacije, nećemo moći da ostvarimo Vaša prava. Ako smatrate da kršimo Vaša prava traženjem dodatnih informacija, možete uložiti žalbu odgovarajućem nadzornom organu.
8.10. Uslovi za pružanje informacija o Vašim pravima.
Informacije vezane za ostvarivanje Vaših prava daju se su besplatno. Ako je Vaš zahtev očigledno neosnovan ili preteran, posebno zbog prirode ponavljanja, možemo odbiti da odgovorimo ili da Vam naplatimo davanje traženih informacija.
8.11. Način ostvarivanja Vaših prava.
Nudimo nekoliko načina da ostvarite Vaša prava:
1) Možete da koristite obrazac za povratne informacije objavljen na sajtu da nam pošaljete poruku u vezi sa zaštitom Vaših ličnih podataka;
2) da ostvarujete svoja prava, po potrebi, nezavisno kada koristite funkcionalnost Vašeg ličnog naloga;
3) za ozbiljnija pitanja možete se obratiti licu odgovornom za zaštitu podataka direktno na način naveden u odeljku 13. "Kontakti".
8.12. Kada nismo u mogućnosti da ostvarimo Vaša prava.
Možemo da ograničimo obim naših obaveza i Vaših prava tamo gde to zahteva važeće zakonodavstvo.
Ova ograničenja se mogu primeniti ako se Vaši lični podaci obrađuju:
1) u okviru obezbeđenja nacionalne bezbednosti;
2) za zaštitu;
3) radi javne bezbednosti;
4) prilikom vršenja prethodne provere, istrage, identifikacije ili gonjenja za izvršenje krivičnih dela ili izvršenje krivičnih sankcija, uključujući zaštitu i sprečavanje ugrožavanja javne bezbednosti;
5) za druge važne svrhe od legitimnog javnog interesa za državu u kojoj se nalazite, posebno važne ekonomske ili finansijske interese, uključujući monetarna, budžetska i poreska pitanja, zdravstvenu zaštitu i socijalno osiguranje;
6) radi zaštite nezavisnosti suda i sudskog postupka;
7) za sprečavanje, istragu, identifikaciju i krivično gonjenje kršenja etike za regulisane profesije;
8) za obavljanje funkcije praćenja, inspekcije ili regulisanja u vezi sa vršenjem službenih ovlašćenja;
9) za zaštitu Vas ili Vaših prava i sloboda drugih;
10) za realizaciju prava na podnošenje parničnih tužbi i izvršenje sudslih odluka.
Takođe, za ostvarivanje nekih prava postoje posebni uslovi, bez kojih se pravo ne može ostvariti, i to:
Izuzeci od prava na brisanje:
1) za ostvarivanje prava na slobodu izražavanja i informisanja;
2) za ispunjavanje zakonske obaveze koja zahteva obradu u skladu sa važećim zakonom ili za izvršavanje zadatka koji se obavlja u javnom interesu ili u postupku vršenja službenih ovlašćenja koje su nam naložene važećim zakonom;
3) iz razloga javnog interesa u oblasti javnog zdravlja;
4) za potrebe arhiviranja u javnom interesu, za potrebe naučnog ili istorijskog istraživanja ili za statističke svrhe;
5) za pokretanje, ostvarivanje ili zaštitu tužbi.
Izuzeci od prava na ograničavanje (blokiranje) obrade:
1) uz Vaš pristanak za uspostavljanje, sprovođenje ili zaštitu pravnih zahteva;
2) za zaštitu prava drugog fizičkog ili pravnog lica;
3) radi ostvarivanja važnih zakonskih društvenih interesa države.
Ako ne možemo da ostvarimo Vaše pravo na Vaš zahtev, onda Vam pišemo obrazloženo odbijanje.
9. Kolačići i automatsko prijavljivanje
Za postizanje ciljeva navedenih u tački 5.2. Politike, koristimo tehnologije kolačića i automatskog prijavljivanja podataka.
Kolačić je mala tekstualna datoteka koja se čuva na uređaju (računaru, tabletu, pametnom telefonu itd.).
Automatsko prijavljivanje ima oblik datoteke evidencije i koriste ga naši veb serveri i sigurnosni sistemi.
Obrada ovih podataka služi isključivo za bezbedno korišćenje naše veb stranice, kao i za poboljšanje kvaliteta njenog rada.
Ne koristimo ove informacije da bismo Vas lično identifikovali i ne kombinujemo ove informacije sa drugim informacijama, ne delimo ih ili kreiramo lične korisničke profile.
Za više informacija o našoj upotrebi ovih tehnologija, pogledajte našu Politiku kolačića i automatskog prijavljivanja.
10. Informacije o garancijama za prenos ličnih podataka u treće zemlje
U interakciji sa partnerima čije zemlje prisustva nisu među zemljama koje pružaju adekvatan nivo zaštite ličnih podataka, koristimo standardne ugovorne uslove koje preporučuju Evropska komisija, Roskomnadzor i nacionalno zakonodavstvo. Preduzeli smo mere bezbednosti kako bismo zaštitili Vaše lične podatke u skladu sa najboljim praksama bezbednosti i privatnosti. Koristimo mere predostrožnosti da zaštitimo Vaše podatke.
11. Sigurnost podataka
Lični podaci koje prikupljamo i čuvamo smatraju se poverljivim informacijama. Zaštićeni su od gubitka, promene ili neovlašćenog pristupa. Za to primenjujemo tehnička sredstva i organizacione mere. Stalno poboljšavamo naše sisteme zaštite podataka.
Sprovodimo postupak procene uticaja na zaštitu podataka kako bismo u našoj obradi identifikovali rizike za Vas. Identifikovane rizike minimiziramo korišćenjem tehničkih i organizacionih mera zaštite.
Vi ste odgovorni za održavanje lozinke za svoj nalog na našem sajtu koji Vam pružamo. Ovu lozinku morate čuvati u tajnosti i nikada je nikome ne deliti.
12. Promena Politike
Zadržavamo pravo na promene Politike.
Obavestićemo vas o promenama Politike koristeći sva sredstva koja su nam dostupna (putem adrese e-pošte koju ste naveli prilikom prijave; preko naše veb stranice kada je posetite).
Molimo Vas da redovno pregledate svako ažuriranje Politike.
13. Kontakti
Da biste nam poslali zahtev u vezi sa zaštitom ličnih podataka, možete koristiti obrazac za povratne informacije.
Za najvažnija pitanja u vezi sa zaštitom ličnih podataka možete se obratiti licu odgovornom za zaštitu podataka direktno na mejl adresu:
Ime: Dmitrij
Prezime: Najmušin
Adresa e-pošte: privacy@sputniknews.com
Imajte na umu da se navedeni kontakti koriste samo za interakciju u vezi sa obradom i zaštitom ličnih podataka. Poruke koje se ne odnose na zaštitu ličnih podataka neće se razmatrati.
Za zahteve koji se ne odnose na zaštitu ličnih podataka molimo Vas da koristite adresu sa kontakt liste Agencije.
Pažnja! Izaberite pravu jedinicu, na osnovu teme Vaše poruke. Ako izaberete pogrešnu jedinicu, Vaš zahtev može da ostane bez odgovora, jer jedinice odgovaraju samo u okviru svoje nadležnosti.
Sve vesti
0
Da biste učestvovali u diskusiji
izvršite autorizaciju ili registraciju
loader
Ćaskanje
Zagolovok otkrыvaemogo materiala