Sprema se široka anti-NATO koalicija

© Jutub\RTAnti-NATO protesti u Podgorici
Anti-NATO protesti u Podgorici - Sputnik Srbija
Pratite nasTelegramOdyssey
U Crnoj Gori se konstituiše široka anti-NATO koalicija, a Ruska Federacija i Alijansa, nakon slobodnih izbora, u saradnji sa novim državnim rukovodstvom treba da budu garant crnogorske neutralnosti, poručeno je sa skupa protiv dolaska generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga.

Pro­test­ni skup je or­ga­ni­zo­vao Mi­rov­ni po­kret „Ne u rat, ne u NA­TO“, prenosi podgorički „Dan“. 

Obra­ća­ju­ći se uče­sni­ci­ma pro­te­sta, ko­ji je or­ga­ni­zo­van is­pod vi­le „Go­ri­ca" gde je Stol­ten­berg raz­go­va­rao sa cr­nogorskim zva­nič­ni­ci­ma, li­der No­ve srp­ske demokrati­je An­dri­ja Man­dić ka­zao je da na­rod zna da oni ko­ji da­nas gu­ra­ju Cr­nu Go­ru u NA­TO to ra­de jer vje­ru­ju da će ih Ali­jan­sa za­šti­ti­ti i da će sa­ču­va­ti ono što su opljač­ka­li od ovog na­ro­da u po­sled­njih 25 go­di­na.

Generlani sekretar NATO-a Jens Stoltenberg i premijer Crne Gore Milo Đukanović - Sputnik Srbija
Stoltenberg: Crna Gora da obezbedi podršku javnosti za ulazak u NATO

On je pod­se­tio da je ne­dav­no am­ba­sa­do­ri­ma 28 NA­TO ze­ma­lja u ime stran­ke ko­ju predvo­di upu­tio otvo­re­no pi­smo, oba­ve­šta­va­ju­ći ih da će bi­ti ne­pri­hva­tlji­va i ne­važe­ća sva­ka od­lu­ka ko­ja bu­de do­ne­ta mi­mo ve­ćin­ske vo­lje gra­đa­na.

„Je­di­no na­rod na slo­bod­nom i po­šte­nom re­fe­ren­du­mu mo­že do­ni­je­ti ta­kvu od­lu­ku“ po­ru­čio je Man­dić. Li­der Rad­nič­ke par­ti­je Jan­ko Vu­či­nić obra­tio se uče­sni­ci­ma pro­te­sta po­ru­ču­ju­ći: „Do­le NA­TO pakt, do­le NA­TO ubi­ce, ži­ve­la slo­bod­na i nepoko­re­na Cr­na Go­ra.“

„Ne­ka Cr­nu Go­ru osta­ve Cr­no­gor­ci­ma, jer Cr­no­gor­ci ne lju­be la­n­ce i ni­ko ni­kad ni­je po­ko­rio Cr­nu Go­ru. Rad­nič­ka par­ti­ja ja­sno po­ru­ču­je — ne u NA­TO! To je imperi­ja­li­stič­ka voj­na si­la, ko­ja je na­sta­la da šti­ti in­te­re­se krup­nog ka­pi­ta­la i kapi­ta­li­stič­ke eli­te ko­ja že­li da ovla­da svi­je­tom“, na­gla­sio je Vučinić. Predsed­nik DNP-a Mi­lan Kne­že­vić je is­ta­kao da Jens Stol­ten­berg tre­ba da zna da je većin­sko mi­šlje­nje gra­đa­na Cr­ne Go­re pro­tiv učla­nje­nja u NA­TO. „Ta Ali­jan­sa nas je bom­bar­do­va­la ne­pre­kid­no 78 da­na osi­ro­ma­šenim ura­ni­ju­mom, kaset­nim bom­ba­ma i kr­sta­re­ćim ra­ke­ta­ma. Kao što po­sto­ji­mo hi­lja­du go­di­na, postojaće­mo i na­kon nji­ho­ve agre­si­je, ko­ja je ima­la cilj da oku­pi­ra neo­tu­đi­vi i sastav­ni dio Re­pu­bli­ke Sr­bi­je, na­šu sve­tu ze­mlju Ko­so­vo i Me­to­hi­ju. Po­što se ra­di o pri­vre­me­noj oku­pa­ci­ji, že­lim da po­ša­ljem po­ru­ku Stol­ten­ber­gu da smo izdržali Tur­ke, Austro­u­ga­re, Njem­ce i Ita­li­ja­ne i da će do­ći vri­je­me ka­da će se oslo­bo­di­ti na­ša sve­ta ze­mlja Ko­so­vo i Me­to­hi­ja i ka­da će za­ži­vje­ti me­đu­na­rod­no pra­vo“, ka­zao je Kne­že­vić. On je na­gla­sio da upu­ću­je po­ru­ku na­šoj jed­no­vjer­noj zaštit­ni­ci, maj­ci Ru­si­ji, da ko­li­ko ve­če­ras po­kre­ne raz­go­vo­re sa NA­TO-om, ta­ko što će nam ga­ran­to­va­ti voj­nu ne­u­tral­nost.“

Momir Bulatović - Sputnik Srbija
NATO Crnoj Gori duguje krv

 Ne­za­vi­sni po­sla­nik No­vi­ca Sta­nić je ci­ti­rao na­rod­nu po­slo­vi­cu — mo­že čo­vek bez đa­vo­la, ali ne mo­že đa­vo bez čo­ve­ka.

„NA­TO je đa­vo ko­ji je po­veo kr­va­vo ko­lo na mno­gim tač­ka­ma ze­malj­ske ku­gle, a ov­dje ima­mo đa­vo­li­ku vlast ko­ja je oplja­č­ka­la Cr­nu Go­ru, pa je na­šla vre­ća za­kr­pu. A ako tre­ba tra­ži­ti put iz ovo­ga bez­na­đa, la­ko ga je na­ći. Sa­mo je je­dan pu­to­vo­đa — Pu­tin“,  za­klju­čio je Sta­nić. M.V.

Ge­ne­ral­ni se­kre­tar ni­je do­bro­do­šao

„Iako Stol­ten­berg že­li da se, pot­po­mog­nut ma­siv­nom pro­pa­gan­dom, cr­no­gor­skoj i glo­bal­noj jav­no­sti pred­sta­vi kao li­der de­mo­krat­ske ali­jan­se, pot­pu­no je su­prot­no — u go­ste nam do­la­zi pr­vi čo­vjek or­ga­ni­za­ci­je ko­ja je pri­je sa­mo 11 da­na u Av­ga­ni­sta­nu bru­tal­no bom­bar­do­va­la bol­ni­cu, pri­li­kom če­ga su ubi­je­na 22 ci­vi­la“, na­vo­di se u sa­op­šte­nju di­rek­to­ra Po­kre­ta za ne­u­tral­nost Mar­ka Mi­la­či­ća. Iz­me­đu osta­log, Mi­la­čić je po­ru­čio da Stol­ten­berg ni­je do­bro­do­šao.

Pristalice Mila Đukanovića - Sputnik Srbija
Što je Milu milo — „Istraživanja“ javnog mnjenja
 

„Po­kret za ne­u­tral­nost že­li da po­ru­či ge­ne­ral­nom se­kre­ta­ru NA­TO-a da, po svim re­le­vant­nim po­da­ci­ma, na­ro­či­to onim pro­cu­re­lim iz afe­re’De­pe­ša‘, ve­ćin­ska Cr­na Go­ra ne že­li da bu­de dio NA­TO-a, ni­ti bi­lo ka­kvih mi­li­ta­ri­stič­kih or­ga­ni­za­ci­ja. Raz­lo­ga je mno­go — od etič­kih, pre­ko bez­bjed­no­snih, do eko­nom­skih“,  is­ta­kao je Mi­la­čić.


Re­žim je uce­njen

 

Pred­sed­nik Mi­rov­nog po­kre­ta „Ne u rat, ne u NA­TO“ Goj­ko Ra­i­če­vić je na­veo da uce­nje­ni cr­no­gor­ski re­žim bez trun­ke ljud­skog in­te­gri­te­ta upor­no gu­ra ze­mlju i na­rod u če­lju­sti NA­TO mon­stru­ma. 

„Sa­da­šnja vla­da je ne­le­gi­tim­na, na­sta­la je fal­si­fi­ko­va­njem bi­rač­ke vo­lje, od­no­sno kra­đom iz­bo­ra, ta­ko da ne mo­že do­no­si­ti od­lu­ke u na­še ime. Ne­le­gi­tim­na vla­da i ne­le­gi­tim­na skup­šti­na ne mo­gu do­ni­je­ti ni­jed­nu pu­no­prav­nu od­lu­ku“,  re­kao je Ra­i­če­vić. Pred­stav­nik Mi­rov­nog po­kre­ta Igor Da­mja­no­vić je pre­do­čio da NA­TO ni­je pra­vi iz­bor i da Cr­na Go­ra de­li 70 od­sto dr­žav­ne gra­ni­ce sa Sr­bijom i Re­pu­bli­kom Srp­skom, ko­je ni­ka­da ne­će pri­stu­pi­ti toj zlo­či­nač­koj ali­jan­si.

Skup­šti­na mo­že do­ne­ti od­lu­ku

Stol­ten­berg je oce­nio da po­dr­ška gra­đa­na Cr­ne Go­re član­stvu u NA­TO-u ra­ste, da taj trend uvi­jek pri­su­tan, i da par­la­ment ima man­dat da do­ne­se ko­nač­nu od­lu­ku. Stol­ten­berg, ko­ji je do­šao ju­če u Cr­nu Go­ru uz 28 am­ba­sa­do­ra dr­ža­va NA­TO, sa­op­štio je da su is­tra­ži­va­nja jav­nog mnje­nja uvek ne­si­gur­na, ali da su naj­bo­lji po­ka­za­telj o to­me ka­kvo je mi­šlje­nje gra­đa­na.

Filip Kovačević - Sputnik Srbija
Đukanović i NATO — idealni partneri

„Na Cr­noj Go­ri je da se opre­di­je­li ka­ko će do­ni­je­ti od­lu­ku. Par­la­ment bi­ra­ju lju­di na iz­bo­ri­ma i par­la­ment ima man­dat da do­ne­se fi­nal­nu od­lu­ku u ime onih ko­ji su ga iza­bra­li“, po­ru­čio je se­kre­tar Ali­jan­se u in­ter­vjuu ’Mi­ni‘ i is­ta­kao da pri­mje­ću­je rast po­dr­ške gra­đa­na. 

„Pri­me­tio sam sam ja­ku po­dr­šku u par­la­men­tu pri­li­kom usva­ja­nja re­zo­lu­ci­je o in­te­gra­ci­ji u NA­TO-u. Vi­dim rast po­dr­ške u Cr­noj Go­ri i ovo je jed­na od obla­sti ko­ja je va­žna za do­no­še­nje ko­nač­ne od­lu­ke“, po­ru­čio je Stol­ten­berg. Po­vo­dom do­la­ska NA­TO mi­si­je, šef De­le­ga­ci­je OEBS-a Ja­na Hre­bič­ko­va na­ve­la je u pi­smu zva­nič­ni­ci­ma da že­li Cr­noj Go­ri uspe­šan put u Ali­jan­su.     

Sve vesti
0
Da biste učestvovali u diskusiji
izvršite autorizaciju ili registraciju
loader
Ćaskanje
Zagolovok otkrыvaemogo materiala