Mitropolit Amfilohije: U Crnoj Gori svi imaju prava osim SPC

© Sputnik / Marko MilačićMitropolit Amfilohije na protestu opozicije u Podgorici
Mitropolit Amfilohije na protestu opozicije u Podgorici - Sputnik Srbija
Pratite nasTelegramOdyssey
Dobro bi bilo da vlastodršci pre nego što glasaju za NATO dođu i pomole se ćivotu Svetog Petra Cetinjskog, rekao je mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije u intervjuu za „Dan“, dodavši da on odgovara Svetom Petru Cetinjskom, a bivši premijer Milo Đukanović šefovima NATO-a.
Crna gora, protest - Sputnik Srbija
Izglasan ulazak Crne Gore u NATO, opozicija poziva na proteste (video)

Mi­tro­po­lit je su­ge­ri­sao po­li­ti­ča­ri­ma vla­sti da pre do­no­še­nja od­lu­ke o NA­TO-u ­pi­ta­ju Sve­tog Pe­tra Ce­tinj­skog da li to po­dr­ža­va­ju svi gra­đa­ni Cr­ne Go­re. Od­go­va­ra­ju­ći na po­ru­ke Đu­ka­no­vi­ća da će Mi­tro­po­li­ja cr­no­gor­sko-primorska (MCP) do­bi­ti svo­ju ni­šu, mi­tro­po­lit je oce­nio da pred­sed­nik DPS ne zna šta go­vo­ri i da ne­ma poj­ma o cr­kvi.

„Go­spo­din Đu­ka­no­vić je bio glav­na lič­nost u svim isto­rij­skim zbi­va­nji­ma u Cr­noj Go­ri od de­ve­de­se­tih go­di­na pro­šlog ve­ka. Iz­me­đu osta­log, nje­ga ­zo­vu i Mi­lo kralj. I za­i­sta, oči­gled­no se on i po­na­ša ta­ko, kao kralj. Da li mu je svoj­stven onaj ap­so­lu­ti­zam kra­lja Ni­ko­le Pr­vog Pe­tro­vi­ća, to ni­je mo­je da su­dim. Me­đu­tim, po­sto­ji jed­na su­štin­ska raz­li­ka između na­šeg cr­no­gor­skog kra­lja i kra­lja Ni­ko­le. Kralj Ni­ko­la je bio kr­šten čo­vek, čo­vek cr­kve i u nje­go­vo vre­me Mitropolija cr­no­gor­sko-pri­mor­ska je bi­la dr­žav­na ve­ra. Naš no­vi kralj bio je ov­de i kod ći­vo­ta Sve­tog Pe­tra. Mo­ram da pri­znam da ni­je umeo da se po­na­ša. To mu ne za­me­ram, ta­kva mu je bi­la ško­la kumrovač­ko-bro­zo­vač­ka. Pri­šao je ćivotu i klim­nuo gla­vom, kao što sa­da kli­ma­ju u dža­mi­ji, ta­ko ne­ka­ko. On­da je po­sle čak i lo­žio bad­nja­ke. Me­đu­tim, ni­su Ce­tinja­ni za­bo­ra­vi­li da je Mi­lo na­o­pa­ko na­lo­žio bad­nja­ke“, podsetio je mitropolit.

On tvrdi da je Đukanović is­ko­ri­stio Cr­kvu da bi učvrstio vlast i da bi ostva­rio svo­je po­li­tič­ke ci­lje­ve. U tom du­hu, on na­sta­vlja tu pri­ču, ko­ju je ra­di­ka­li­zo­vao 1997. go­di­ne ka­da je po­čeo dru­ga­či­je da se po­na­ša pre­ma cr­kvi i po­čeo da podržava ta­ko­zva­nu CPC.

„Đu­ka­no­vić me je op­tu­žio da sam po­li­ti­čar u man­ti­ji i na­ja­vio da će za­kon o ver­skim za­jed­ni­ca­ma bi­ti do­net u do­gled­no vre­me, a da će cr­kva, od­no­sno Mi­tro­po­li­ja, do­bi­ti svo­ju ’ni­šu‘. Ne znam šta pod­ra­zu­me­va pod tim… On sme­šta Sve­tog Petra Ce­tinj­skog, Sve­tog Va­si­li­ja Ostro­škog u ni­šu?! Ni­je sve­stan šta go­vo­ri, a opra­šta mu se jer u Bo­ga ne ve­ru­je, pa mo­že da ka­že i ne­što što je de­ti­nja­sto i ne­ra­zum­no. On ho­će svu isto­ri­ju da sme­sti u ni­šu. Oče­vid­no je da Rimokatolička cr­kva ni­je do­bi­la ni­šu, s njom je sklo­pljen te­melj­ni ugo­vor, a ta­ko je uči­nje­no i s Islam­skom zajednicom i s je­vrej­skom za­jed­ni­com. Sve je to za po­što­va­nje, ali ne znam ko­li­ko je za po­što­va­nje da MCP na kra­ju sve­ga to­ga za­slu­ži ne­ku ni­šu, dok su dru­ge za­jed­ni­ce do­bi­le sva svo­ja pra­va. Đu­ka­no­vić oči­gled­no ima ha­ri­zmu kao pol­iti­čar, ali s dru­ge stra­ne poj­ma ne­ma o cr­kvi“, smatra preosvećeni mitropolit Anfilohije.

Što se tiče protesta, ko­ji or­ga­ni­zovao Demokratski front na Cetinju, on smatra da je to nji­hov po­li­tič­ki skup sa kojim cr­kva ne­ma ve­ze.

„Ja sam du­žan pred Bo­gom, pred svo­jom sa­ve­šću i ći­vo­tom Sve­tog Pe­tra Ce­tinj­skog da da­nas po­vo­dom tog na­si­lja i zlo­či­na NA­TO-a odr­žim za­u­po­ko­je­nu li­tur­gi­ju i po­men svi­ma po­stra­da­lima i u Sr­bi­ji, i u Cr­noj Go­ri, kao i žr­tva­ma od Ukra­ji­ne do Azi­je. Isto to će­mo ura­di­ti i 7. ma­ja za oko 2.000 po­bi­je­nih u Pod­go­ri­ci. NA­TO bom­bar­do­va­nje Cr­ne Go­re, Sr­bi­je i nekadašnje za­jed­nič­ke dr­ža­ve je di­rekt­ni na­sta­vak na­ci­fa­ši­stič­ke ti­ra­ni­je iz vre­me­na Dru­gog svet­skog ra­ta. Nosilac ta­kve ti­ra­ni­je je NA­TO. Ka­da bi se taj NA­TO sa­da po­ka­jao pred Bo­gom i pred lju­di­ma i ob­no­vio ono što je uništio, on­da bi to bi­lo do­bro. Kad je u pi­ta­nju do­no­še­nje od­lu­ke vla­sti o NA­TO-u na Ce­ti­nju, do­bro je da se ona do­no­si na Ce­ti­nju, jer je to pre­sto­ni grad ko­ji je bio i ostao te­melj Cr­ne Go­re. Me­đu­tim, ka­da bih ja bio na nji­ho­vom me­stu, kao što ni­­sam, on­da bih ja do­šao kod Sve­tog Pe­tra Ce­tinj­skog da ga pri­u­pi­tam ka­ko oni ra­de i usme­ra­va­ju Cr­nu Go­ru, je li to u nje­go­vom du­hu. Pri­u­pi­tao bih ja i Pe­tra Dru­gog o to­me. Bi­lo bi do­bro ka­da do­no­se tu od­lu­ku da pri­u­pi­ta­ju je li to iz gla­ve ce­log na­ro­da ili je iz gla­ve sa­mo jed­ne gru­pe lju­di, i da li ta gru­pa lju­di ima pra­vo pred Bo­gom i Sve­tim Petrom Ce­tinj­skim i isto­ri­jom Cr­ne Go­re da pre­u­zi­ma ta­kvu od­go­vor­nost na se­be“, zaključio je on.

Sve vesti
0
Da biste učestvovali u diskusiji
izvršite autorizaciju ili registraciju
loader
Ćaskanje
Zagolovok otkrыvaemogo materiala